Intervju: Mehdin Jakubović – Bosna voli Sandžak a i Sandžak Bosnu

Date:

Share post:

0847d5211daa2cfcfde28d825aa07d5d_LMehdin Jakubović, osnivač i počasni predsjednik udruženja “Prosvjetitelj”, govori opširno o svom naučnom radu, o udruženju “Prosvjetitelj”, suradnji sa dijasporom, o odnosima sa Bošnjacima u Sandžaku, o natalitetu kao borbenom mehanizmu, te o perspektivama Bosne i Bošnjaka.

Razgovarao: Muhamed ĆEMAN

IDENTITET.LU: Uvaženi gospodine Jakuboviću. Počećemo ovaj razgovor od aktuelnih događaja koji se vežu za Vas osobno. Naime, upravo ste krajem prošle sedmice odbranili magistarski rad na temu “Muslimanski migranti i njihovi problemi integracije u evroprostor – slučaj Njemačka“ i time stekli zvanje Magistar politologije, usmjerenje Evropske integracije. – Najprije želim da Vam čestitam, a zatim, molimo Vas, recite nam zbog čega ste odabrali tu tematiku, te nas također ukratko upoznajte sa najzanimljivijim saznanjima i zaključcima do kojih ste došli u Vašem istraživačkom radu?
Hvala Vam na čestitkama! Opredjeljenje za odabir navedene teme, između ostalog, jeste i iz razloga nedovoljne zainteresiranosti akademske i društvene zajednice u Bosni i Hercegovini koja nas je dovela u situaciju da u dostupnoj bosanskoherecegovačkoj literaturi nema sprovedenog značajnijeg istraživanja na temu identifikacije problema s kojima se suočavaju muslimanski migranti u Evropi, konkretno u Njemačkoj, što je ujedno bilo i centraln o pitanje mog magistarskog rada. Kao neko ko je bio sudionik i preživio Genocid u BiH, tačnije Srebrenici. Još u svom diplomskom radu odabrao sam ciljano temu „Sukob ili dijalog civilizacija gdje je cilj bio afirmacija dijaloga a navođenje argumenata pogubnosti sukoba civilizacija i težnja ka ostvarenju dijaloga među civilizacijama. Naravno i naravno da bih upirao prst u tu istu Evropu koja je dozvolila da se desi Genocid nad Bošnjacima u 20 vijeku. To sam opisivao u diplomskom radu u jednom poglavlju „Bosna i Hercegovina u svjetlu sukoba civilizacija“. Moj magistraski rad je također na neki način nastavak ideje diplomskog rada sa ciljem afirmiranja razvoja globalne kulture u zemljama EU sa akcentom na Njemačku koja bi zaživjela u praksi a koja bi se ogledala u ekspanziji kulturnog pluralizma koji bi pomirio odnose migranata i domaćeg stanovništva u duhu Europske konvencije o ljudskim pravima (za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ) I dalje prozivam tu istu Evropu za prava muslimana u njoj. „Otvaranje vrata“ muslimanskim migrantima za posljedicu je imalo dva evidentna problema u realnom životu muslimana: jedan se ogleda u tome što je jedini izbor za muslimanske migrante bila, manje ili više vidljiva, asimilacija koja u praksi znači prihvatanja evropskih vrijednosti koje svoje korijene imaju u kršćanskoj religiji; dok se drugi ogleda u otporu ovakvoj integraciji, te dodatnom jačanju njihovog identiteta. Savremeni programi integracije migranata kako u Njemačkoj tako i u drugim evropskim zemljama nisu dali učinkovite rezultate. Od terorističkog napada 11. septembra 2001. godine, proklamacije Sjedinjenih Američkih Država o „globalnom svjetskom ratu protiv terorizma“ koja je nakon toga uslijedila, slika muslimana kao terorista, arhaičnih ratnika, anakronih vjernika preplavila je evropski i njemački javni dijalog. Studija koju je 2011. godine sprovela Socijal demokratska partija Njemačke u saradnji sFriedrich Ebert fondacijom„Intolerance, Prejudice and Discrimination: European Report“ analizira anti-demokratsko ponašanje u osam evropskih zemalja. Jedan od zaključaka ove studije je i taj da su: „Evropljani prilično ujedinjeni spram odbacivanja muslimana i islama. Najraširenije anti-muslimansko ponašanje registrovano je u Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji i Poljskoj, a zatim slijede Francuska, Velika Britanija i Nizozemska. Važno je napomenuti da je od 548 miliona stanovnika u Evropi iz 1950. godine bilo samo 2% muslimanskih stanovnika, a pretpostavke su da će do 2020. godine u Evropi živjeti oko 744 miliona stanovnika, te da će procenat muslimanskih stanovnika porasti na 6% (Kettani, 2010). Sličan trend je zabilježen i u Njemačkoj. Tako se od približno 68 miliona stanovnika iz 1950. godine, njih približno 20 hiljada ili 0,03% izjašnjavalo kao muslimansko stanovništvo, da bi se u 2010. godini od približno 82 miliona stanovnika njih preko 4 miliona ili 5,22% izjasnilo kao muslimansko stanovništvo. U Njemačkoj trenutno živi preko 2,9 miliona stanovnika s turskim korijenima, dok su druga etnička skupina po veličini muslimani iz Bosne i Hercegovine čiji se broj procjenjuje na oko 170.000 hiljada.
Na osnovu naučne pretpostavke da se muslimanski migranti suočavaju sa različlitim vrstama diskriminacije u njemačkom društvu, definisana je GH: „Muslimanski migranti suočavaju se sa društvenom, političkom, obrazovnom, religijskom, te ekonomsko-finansijskom diskriminacijom u njemačkom društvu“. Analiza je sprovedena na uzorku od 153 ispitanika (muslimanska migranta), bez podjela u subuzorke.

Sukladno svemu navedenom, cilj ovog rada bio je utvrditi da li se, i u kojoj mjeri, muslimanski migranti suočavaju sa društvenom, političkom, ekonomsko-finansijskom diskriminacijom u njemačkom društvu.

Pregledom rezultata empririjskog istraživanja, te na osnovu dokaza definisanih hipoteza evidentno je da se muslimanski migranti suočavaju sa društvenom, političkom, obrazovnom, religijskom, te ekonomsko-finansijskom diskriminacijom u njemačkom društvu.

Ispitanici su se u anketi izjasnili da se muslimanski migranti suočavaju sa diskriminacijom u njemačkom društvu.
Dakle, kao što su rezultati istraživanja pokazali najviši nivo diskriminacija se osjeća u sferi religije, što je vjerovatno rezultat dugogodišnje anti-islamske propagande zapadnih medija. Najniži nivo diskriminacije vezan je za ekonomsko-finansijsku sferu života, a na koncu za 68,6% ispitanika ekonomsko-finansijska dobrobit je motiv dolaska u Njemačku. Obzirom na izražen stepen subjektivnog osjećaja diskriminacije koji je kroz ovu anketu detektovan u svim bitnim sferama života, postavlja se logično pitanje: Da li, i u kojoj mjeri, diskriminacija utiče na psihičko stanje muslimanskih migranata u njemačkoj? Ovo pitanje je ujedno i prijedlog za buduća istraživanja na ovu temu.
Kao generalni zaključak ovog rada može se konstatovati da, bez obzira na promjenu kursa njemačke politike prema muslimanskim imigrantima, pa čak i na neke konkretne aktivnosti, njemačko društvo kao cjelina treba pokazati značajno više spremnosti da istinski, a ne samo deklarativno, prihvati ovu populaciju kao ravnopravne članove društva, što oni i jesu.

IDENTITET.LU: Osnivač ste, a danas i počasni predsjednik udruženja “Prosvjetitelj” Srebrenica. Zamoliću Vas da predočite našim čitateljima kontekst nastajanja udruženja.
Nastali smo u beznađu golgote Srebrenice 1993. godine kada smo sa vjerom u Allaha, dž.š., odlučili udariti temelje onom što je Bošnjacima oduvijek nedostajalo.
Institucija koja ima ideju, misiju i plan kako državu Bosnu i Bošnjake učiniti boljim i jačim. Bi misao, misao dade ideju, ideja se pretvori u djelo.
1993. godine u vrijeme demilitarizacije Srebrenice nastalo je navedeno udruženje na temelju našeg DIN ISLAMA, a odabrana su dva ajeta kao početni motiv i vodilja i to:
Prvi ajet:
“Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” (Prijevod značenja El-Ahzāb – Saveznici, ajet 36.)
Drugi ajet:
„Neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, – oni će šta žele postići.“ ( Prijevod značenja Ali ‘Imran – Imranova porodica, ajet 104.)
Suština prvog ajeta je da musliman bude dosljedan u svojoj vjeri te da iskreno, deklarativno i praktično slijedi Kur’an objavljen od Silnog i Milostivog Allaha, dž.š., i sunnet Allahovog poslanika Muhammeda, a.s.
Drugi ajet poziva na društvenu odgovornost i društveni aktivizam muslimana.
Trudili smo se da kao Udruženje sa svojim članovima i realizacijom Programskih ciljeva u granicama naših mogućnosti u praksi sprovedemo značenja navedenih kur’anskih ajeta. Produkt toga, elhamdulillah, je i to da je Udruženje “Prosvjetitelj-Muallim” Srebrenica ušlo u treću deceniju postojanja i djelovanja.
Značajno je napomenuti da, kada smo osnovali i započeli aktivnosti u našem udruženju u Srebrenici 1993-1995, da je to bilo, geografski usko područje i da smo imali nekoliko punktova u razmaku od po nekoliko kilometara gdje su se odvijale naše aktivnosti, te sam ja, kao osnivač tog udruženja, na tako uskom prostoru pješke obilazio te aktivnosti a na koje sam postavio odgovorne osobe da vode te punktove.
Nakon što se udruženje ustabililo i postalo prilično jako i prepoznatljivo u okruženju u kome smo se nalazili i dalo svoj veliki doprinos u tim ratnim uslovima u vrijeme agresije na BiH te nakon spleta okolnosti se našlo na prostoru sadašnje Federacije BiH naše aktivnosti su se proširile. Imali smo tada preko 30 ogranaka-punktova od Čelića, Teočaka, preko općina Tuzlanskog kantona te nekih općina u Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo.
Ja sam već tada obilazio ogranke na daleko većem teritoriju, a sve u cilju kako bi i dalje uspješno razvijali naše aktivnosti i u praksi primjenjivali, realizacijom programskih ciljeva udruženja, misiju i viziju našeg udruženja. A Allah, dž.š., nas je pomogao u nastojanjima pa su se naše aktivnosti znatno proširile tako da ja danas obilazim ogranke širom svijeta počevši od našeg centralnog mjesta i sjedišta gdje smo se formirali, Srebrenice, Podrinja zatim Federacije BiH pa do Amerike i Evrope gdje žive i rade naši članovi.

IDENTITET.LU: Udruženje “Prosvjetitelj” se danas može pohvaliti sa nemalim brojem uspješnih aktivnosti. Molimo Vas da ukratko predstavite Vaše glavne projekte i aktivnosti.
Udruženje Prosvjetielj Srebrenica je pokazalo da se društvenim aktivizmom i odgovrnošću može naprijed.
Da ima velikog uspjeha svjedoči činjenica da je “Prosvjetitelj” postao jedno od najboljih i najdjelotvornijih bošnjačkih udruženja u BiH i dijaspori. Proširujući svoje djelovanje kroz sve segmente društva, od ekonomije, edukacije, humanitarnih aktivnosti, sporta, očuvanja kulture i tradicije Bošnjaka i muslimana, te mnoge druge aktivnosti, “Prosvjetitelj” danas ima svoje predstavnike od Drine do Une od Save do Mora, od Amerike do Saudijske Arabije, Australije do Evrope a Udruženje se svakodnevno razvija i kvantitetom i kvalitetom te je postalo udruženje, nekada u vrijeme demilitarizacije Srebrenice prostorno na nekoliko kvadratnih kilometara pa sada do kosmopolitskog udruženja-pokreta. ELHAMDULILLAH! Rezultati zadnjih 20 godina rada mogu se pogledati na našoj veb stranici www.prosvjetitelj-muallim.org
Misija udruženja je bolja i jača Bosna i Bošnjaci. Stvaranje mogućnosti za informisanje, edukaciju i učešće građana u afirmaciji univerzalno pozitivnih vrijednosti i demokratskih promjena u zajednici. Prosvjećivanje i osnaživanje pojedinaca za preuzimanje inicijative i odgovornosti u vlastitoj zajednici. Solidarnost i lojalnost u ispunjavanju ciljeva kroz timski rad i profesionalizam.
Vizija udruženja je civilno društvo koje svima pruža jednake mogućnosti i ohrabruje pojedince da kreiraju okruženje u kome žele da žive. Više discipline, marljivosti, humanizma, odgovornosti i volonterskog rada u društvu. Afirmisane mlade kreativne osobe koje kroz multidiscipliniran pristup, u saradnji sa relevantnim akterima, doprinose afirmaciji svih pozitivnih, kulturnih, naučnih, intelektualnih, vjerskih i civilizacijskih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva u svijetu multietničnosti i demokratskog okruženja. Poštenje, marljivost, odgovornost, tačnost, požrtvovanost i upornost kao glavne odlike našeg društva.
Neki od ciljevi udruženja su:
1. Reafirmacija porodice kao temeljne institucije u društvu.
2. Razvijanje ideje i afirmacija svih pozitivnih kulturnih, naučnih, intelektualnih, vjerskih i civilizacijskih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva.
3. Povezivanje sa drugim udruženjima i humanitarnim organizacijama koje vode brigu o mladima.
4. Organizovanje dječijih i omladinskih klubova namjenjnih članovima Udruženja.
5. Usmjeravanje omladine za rad u društveno korisnim aktivnostima.
6. Uspostavljanje saradnje i implementacija zajedničkih programa sa asocijacijom i pojedincima.
7. Podsticanje i sudjelovanje u stručnom osposobljavanju svojih članova kroz učešće u edukativnim seminarima i savjetovanjima.
8. Obavljanje i drugih djelatnosti u skladu sa statutom Udruženja.

Ispunjavanje ciljeva i realizacija misije “Prosvjetitelja” danas se odvija kroz osam odvojenih sektora, a u isto vrijeme usko povezanih.

Sektori djelovanja udruženja su:
Sektor za ekonomsko djelovanje.
Pozitivna afirmacija djece i omladine i usmjeravanje ka naprednom i prosperitetnom društvu realizuje
Sektor za ekonomsko djelovanje.
Osnaživanje male privrede, poljoprivrednih gazdinstava i ekonomsko jačanje Bošnjaka Podrinja i šire vodi sektor za ekonomsko djelovanje.
Sektor za humano djelovanje
Kroz humano-socijalni rad vodimo brigu o svim kategorijama stanovništva, organizujući razne aktivnosti koje olakšavaju život onih najugroženijih.
Sektor za očuvanje kulture i tradicije Bošnjaka muslimana
Očuvanje narodnih običaja koji nisu u suprotnosti sa našom vjerom sprovodi sektor za očuvanje kulture i tradicije Bošnjaka muslimana.
Sektor za informisanje i odnose s javnošću
Svi naši važniji projekti prezentuju se široj javnosti. Web stranica je prezentacija svih aktivnosti koje naše udrženje realizuje.
Sektor za sport
Afirmacija sporta u mjestima povratka i šire. U okviru sektora za sport djeluje klub borilačkih vještina i sportova Prosvjetitelj te sekcije u povratničkim naseljima koje okupljaju mlade kroz sport, edukaciju i zabavu. Slijedi formiranje Kluba izviđača, Airsoft kluba (kao legalne, kroz sport, alternative osposobljavanja omladine u taktici i vojničkim disciplinama, rafting kluba (ideja nastala nakon polava koje su pogodile BiH a u cilju osposobljavanja članstva za sposobnost pomaganja čamcima građanima usljed elementarnih nepogoda izazvanih poplavama.
Sektor za afirmaciju žene muslimanke u društvu
Afirmacija žene muslimanke u društvu. Jačanje porodice i uloge žene u porodici kao najvažnijem stubu svakog društva koje želi progres. Davanje mjesta ženi koje zaslužuje u skladu sa islamskim propisima.
Sektor za prosvjetiteljev podmladak
Afirmacija mladih na principima rada udruženja. Izgradnja jakih ličnosti među mladim ljudima prije punoljetstva i potpunog sazrijevanja. Ugradnja radnih navika i poštivanja islamskih propisa. Priprema za preuzimanje vođenja udruženja kada dođe smjena generacija.
Glavni naš projekti su:
➢STVARANJE GLOBALNE MREŽE “PROSVJETITELJA” kako bi jačali udruženje a time i realizaciju Vizije, Misije programskih ciljeva udruženja.
➢Jaka Koordinacija bošnjačkih nevladinih organizacija BiH i dijaspore koja već ima svoje temelje.

IDENTITET.LU: Otac ste čak šestoro djece, na čemu Vam također čestitam. – Mislite li da je pozitivan natalitet jedan od efikasnih odgovora na agresiju kojoj je Bosna (bila) izložena?
Svakako. Prema popisima stanovništva iz 1971, 1981. i aprila 1991. Bošnjaci su pod tada etničko-vjerskim imenom Musliman – bili treća najbrojnija nacija u bivšoj jugoslavenskoj državi. Prema popisu iz aprila 1991. u tadašnjoj je Jugoslaviji živjelo ukupno 2.376.646 ljudi koji su se izjašnjavali kao Muslimani. Preko 80 % ovih Muslimana živjelo je u Bosni i Hercegovini, što je u apsolutnom broju iznosilo 1.905.018 ili 43,7% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine. U ostalim dijelovima bivše Jugoslavije prema istom popisu živjelo ih je u Crnoj Gori 89.932 (14,6 %), u Vojvodini 6.079 (0,3 %), Kosovu 57.408 (2,9 %), na području uže Srbije 173.871 (3,0 %), u Hrvatskoj 47.603 (1,0 %), u Makedoniji 70.000 (3,3 %), te u Sloveniji 26,725 (1,36 %). Svi navedeni popisi stanovništva pokazuju da su Bošnjaci mlada i vitalna nacija. Tako su Muslimani prema rezultatima popisa iz 1971. godine imali najviši natalitet u bivšoj Jugoslaviji, tj. 16,7 % na 1.000 stanovnika, a istovremeno najniži mortalitet, svega 6,2 umrlih na 1.000 stanovnika. Taj se demografski trend u osnovi nastavio tokom narednih dvadeset godina. Danas, srebrenička regija je definirana kao područje koje obuhvaća Srebrenicu i prijeratne susjedne opštine Bratunac, Vlasenicu, Rogaticu i Višegrad. Ovaj strateški važan region nalazi se u Podrinju – središnjem dijelu doline rijeke Drine na istočnoj granici Bosne sa Srbijom. Prema popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 1991 godine, Bošnjaci su činili etničku većinu u svih pet općina regiona (75,19% u Srebrenici; 64,05% u Bratuncu, 55,17% u Vlasenici, 60,10% u Rogatici i 63,54% u Višegradu). Danas nakog agresije na BiH i nakon Genocida nad Bošnjacima pored drugih veoma važnih projekata Udruženje “Prosvjetitelj” već duže vremena sprovodi akciju javnog zagovaranja za projekat “Podrška prirodnom priraštaju u Podrinju i manjem BH entitetu” u čemi dugoročno vidimo uspjeh za Bošnjake i manji BH entitet, konkretno Srebrenicu i Podrinje.
Projekat “Podrška prirodnom priraštaju u Podrinju i manjem BH entitetu” zamišljen je kao stimulacija za sklapanje mladih bračnih parova (nupcijalitet) i poticaj za novorođenčadi (natalitet) na navedenom području. Cilj projekta je da svako bošnjačko dijete koje se rodi u manjem entitetu dobije početnih 500 KM kao podrška za osnovne potrepštine novorođenčeta, a da se kasnije isto to dijete prilikom odrastanja prati i nadgleda te mu se olakša i omogući upis u osnovnu školu i pomogne na putu obrazovanja. Pored novorođenčadi kroz ovaj projekt se žele stimulisati i mladi bračni parovi koji stupe u brak i to za početak skromnim novčanim iznosom koji će olakšati prve dane i mjesece zajedničkog života. U Podrinju se ovaj zadnji peiod rađa djece da mi ne možemo našim projketom sve podržati sa stimulacijom što važi za skapanje brakova. Upravo su nam naši aktivisti sa terena javili da se ovih dana u Podrinju sklopilo nekoliko brakova i rodilo isto tako nekoliko djece a mi sve to ne možemo podržati već uzimamo u obzir samo krajnje kritične socijalne slučajeve. Krajnji cilj je da se stimuliše svako rođeno dijete i svaki sklopljen brak.
bbb

IDENTITET.LU: Uspjeli ste ostvariti određeni nivo suradnje sa Bošnjacima u dijaspori. Konkretno, kada je Luksemburg u pitanju sa Odborom za obilježavanje 11. jula, Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. – Možete li nam reći nešto više o tome, a također nas interesira kako ocjenjujete dosadašnju postignutu suradnju?
Da, sa Bošnjacima u dijaspori smo uspjeli ostvaiti uspješnu saradnju, samim tim da imamo svoje timove Prosvjetitelja od Auatralije, Amerike i Evrope. Već smo obišli Ameriku, čitav istočni dio aaaAmerike od sjevera do juga, preko 10 država i veliki broj džemata i udruženja gdje se uspjeli predstaviti u najboljem svijetlu i sa kojima imamo veoma uspješnu saradnju. To važi i za neke evropske zemlje. U australiju također imamo u planu i već su dogovreni termini. Ono što je posebno bitno to da smo ove godine bili u posjeti Bošnjacima u Turskoj porijeklom iz BiH i Sandžaka. Domaćin nam je bio predsjednik federacije 17 bošnjačkih udruženja u Turskoj.
A za kontakt sa Luksemburgom je kriv naš vrijedni brat Mugdim Halilović koji je preko našeg veb sajta vidio projekat koji naše udruženje “Prosvjetitelj” već duže vremena sprovodi a to je kampanja javnog zagovaranja za projekat “Podrška prirodnom priraštaju u Podrinju i manjem BH entitetu”. Tako smo uspostavili saradnju preko našeg brata Mugdima sa ostalim bošnjačkim udruženjima i Bošnjacima u Luksemburgu.
Doprinos Bošnjaka u Luksemburgu za realizaciju Porgramskim ciljeva našeg udruženja i moralno i praktično je velika. To je vjetar u leđa našim aktivnostima. Našu misiju sada dijele i Bošnjaci u Luksemburgu, gdje je grupa iskusnih, potpomognuta mladim naraštajem, počela sa akcijom prikupljanja novčanih sredstava kako bi pomogli realizaciji ideja Prosvjetitelja. Naime, nije riječ o klasičnom prikupljanju pomoći (u ovom slučaju novčane) koja traje jednokratno, nego uključivanju što više članova koji mjesečnim izdvajanjem simboličnih 5€ pomažu bržoj i boljoj realizaciji zamišljenih ciljeva ovog udruženja. Za nepunih mjesec dana akciji se rado odazvalo vise od 50 Bošnjaka i Bošnjakinja koji su nesebično podržali ovu ideju. Sa riječi se prešlo na djela. Broj članova ove akcije svakim danom raste, što nam samo potvrdjuje ispravnost ove ideje kao i to da još uvijek postoje savjesni Bošnjaci čija duša i dalje zivi u Bosni i Sandzaku, bez obzira na kilometre koji ih dijele.
Bošnjaci koji žive u Luksemburgu su animirali oko 150 Bošnjaka koji tamo žive i odvajanjem samo 5 eura mjesečno realizovano je već nekoliko slučajeva povratničkih porodica koje su socijalne kategorije.
Uz pomoć prijatelja iz Luxemburga, a na osnovu dostavljene potrebne dokumentacije, pravo na ostvarenje podsticaja od 500 KM ostvarile su sljedeće porodice:
– Đozić Faruk i Šefika su se vratili u Srebrenicu, sklopili bračnu vezu 25.04.2014. godine i zasnovali život. Oboje su diplomirani pravnici bez zaposlenja.
– Ibišević Rešid i Almira su povratnici u mjesto Vrsinje općina Milići. Od 2003. godine žive u Vrsinju i nedavno su dobili kćerku Mubinu.
– Muškić Hakija i Belma žive u Cerskoj općina Vlasenica, kćerka Ajla ima tek šest mjeseci.
– Muratović Ismir i Remzija žive u zvorničkom mjestu Gušteri. Prije tri sedmice u njihov dom je došla i mala Samira koja im je uljepšala život i dala nadu za budući život.
Iskreno se nadamo da će priča koja je naišla na odobravanje u Luksemburgu, dobiti na značaju i u drugim državama Europe, te na taj način život u Podrinju učiniti ljepšim i lakšim.
U toku je realizacija još projekata u saradnji sa Bošnjacima i bošnjačkim udruženjima u Luksemburgu.

IDENTITET.LU: Za mjesec januar, predviđena je posjeta kako Vas lično tako i drugih predstavnika udruženja “Prosvjetitelj” Bošnjacima u Velikom vojvodstvu Luksemburga. Možete li nam ovom prilikom reći nešto više o povodima te posjete?
Ideja našeg udruženja iz Srebrenice postala je prepoznatljiv brend u nevladinom sektoru u BiH i dijaspori. Miljenici obićnog naroda i korektor vladinom sektoru i partner nevladinom sektoru.
Putujući našom lijepom domovinom Bosnom i Hercegovinom i dijasporom, imamo za cilj da živom riječju i vlastitom pojavom predstavimo svoj rad svima onima koji žele da čuju pozitvnu priču iz Srebrenice, a i pozitivnu priču iz cijele Bosne i Hercegovine. Krajnji cilj je da uspostavimo kvalitetnu saradnju sa ostalim bošnjačkim i muslimanskim udruženjima i da zajedno, koordinirano, sinhronizovano realizujemo hairli aktivnosti kojima nas je zadužio Allah dž.š. i Njegov Poslanik Muahmmed a.s. sa konkretnim projketima. I još jedan razlog je da uvjerimo Bošnjake-muslimane da ima još i pojedinaca i udruženja u našoj BiH i drugim zemljema Balkana gdje ima Bošnjaka koji su uvakufili sebe i sve svoje privatne resurse i potencijale u radu za opće interese Bošnjaka-muslimana, svoje vjere i nacije.

IDENTITET.LU: Mediji su u nekoliko navrata izvještavali o Vašim unicijativama u kontekstu okupljanja nevladinih organizacija i udruženja sa bošnjačkim prefiksom. Čini mi se da ste uspjeli ostvariti suradnji u sa Svjetskim bošnjačkim kongresom (SBK). Recite nam molim Vas nešto više o tome.
Zbog sve snažnije društvene, kulturne, ekonomske, pa i vjerske ugroženosti, kao i nedostatka inicijative u području poboljšanja saradnje udruženja koja djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine.Udruženje “Prosvjetitelj” Srebrenica, odlučilo je da putem kampanje javnog zagovaranja organizuje susrete NVO u Srebrenici 27.04.2013. godine ( Subota ) i bude domaćin tih susreta.
S tim ciljem “Prosvjetitelj” je posjetio niz udruženja širom Bosne i Hercegovine.
Neki od ciljeva susreta su : razmjena ideja, iskustava, programskih ciljeva, vlastitih resursa. Jedan od najbitnijih ciljeva jeste uzajamno pomaganje na Putu Istine, i sticanje zadovoljstva Uzvišenog Gospodara.

Ideja da se Bošnjaci i Bosna učine jačim i boljim krenula je iz Srebrenice, a danas je prihvaćena skoro u svim gradovima Bosne i Hercegovine i u dijaspori. Prosvjetitelj je izrastao u respektabilan pokret, udruženje koje je ozbiljan partner vlasti i nevladinom sektoru, a omiljen u bošnjačkom narodu.

Kao prepoznatljiv brend, u procesu stalnog omasovljavanja, prerasta u globalnu mrežu Prosvjetitelja. Voljom Allaha dželešanuhu, izrastao je u jedno od najznačajniih udruženje Bošnjaka.

Faza razvoja 2013-2014. rezultirala je velikom idejom rođenom u Prosvjetitelju, da se krene u stvaranje jake Koordinacije Bošnjačkih nevladinih organizacija. Ideja je brzo pretvorena u stvarnost i mreža od skoro pedeset udruženja već je počela sa djelovanjem, kao najveća snaga u nevladinom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Na čelu ove organizacije nalazi se Vijeće istaknutih ličnosti kod Bošnjaka. Mreža Prosvjetitelja je proširena i širom svijeta, tako da djeluje u Australiji, Americi i Evropi, gdje u velikom broju država Prosvjetitelj ima svoje aktivne timove i brojno članstvo.

Kada je u pitanju SVJETSKI BOŠNJAČKI KONGRES. Udruženje Prosvjetitelj Srebrenica je suosnivač SBK i njegova stalna članica. Krovna institucija Bošnjaka Svjetski bošnjački kongres daje punu podršku našem udruženju.
Imali smo čast da naše udruženje u Srebrenici lično posjete predsjednik SBK dr. Mustafa Cerić kao i Predsjednik Skupštine SBK Muftija Muamer Zukorlić od kojih imamo punu podršku u našem radu i djelovanju. Ta dva čovjeka su velika snaga kod Bošnjaka kao individue te treba iskoristiti njihove potencijale i u kolektivnom radu. Oni su veoma cijenjeni u našem udruženju kao i ostale ličnost u SBK. SBK se može dičiti da u svom sastavu ima udruženje ovakvog kova sa ovakvim rezultatima i sa 20 godina djelovanja i ulaskom u treću deceniju postojanja i djelovanja. Pozivamo sve Bošnjake i sva bošnjačka udruženja da podrže SBK, BNF i BANU kao što pozivamo rukovodstvo SBK, BNF I BANU da energičnije krenU u realizaciju zacrtanih programskih ciljeva u čemu imaju našu punu podršku.

IDENTITET.LU: Pretpostavljamo da naše čitatelje također interesira da li imate ikakve kontakte i suradnju sa Bošnjacima u Sandžaku? Kako generalno ocjenjujete odnose između, s jedne strane Bosne kao matične zemlje svih Bošnjaka, i Sandžaka s druge? Koju ulogu u tom procesu po Vama može odigrati bošnjački nevladin sektor?
Iskustva udruženja Prosvjetitelj Srebrenica, kada je u pitanju Sandžak, naš dragulj razbijen po pola u dvije različite države su pozitivna. Teritorijalne granice mogu da postoje između Bošnjaka BiH i Sandžaka ali druge granice i prepreke ne smiju postojati. Bosna voli Sandžak i Sandžak Bosnu. Naše udruženje je imalo prilike da posjećuje Sandžak i uspostavlja kontakte sa Bošnjacima Sandžaka, ali ne i samo u Sandžaku, već i sa Bošnjacima Sandžaka u Americi prilikom naše posjete Bošnjacima Amerike koji su nas toplo i bratski dočekali i podržali naše udruženje. Da poentiram na ovo pitanje. Ove godine ispred našeg udruženja smo posjetili Bošnjake u Turskoj. Domaćin nam je bio predsjednik federacije 17 bošnjačkih udruženja u Turskoj. Obišli smo nekoliko najvažnijih gradova i destinacija. Oduševljeni smo bili dočekom i toplinom od strane naši Bošnjaka od kojih je i veliki broj Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka. Bilo je to nezaboravno iskustvo, kada su gledali dokumentarni film o našem udruženju i Srebrenici, emocije su bile velike, dobili smo punu podršku. 2015.godine oni su aBd naši gosti u BiH i Srebrenici. Razumjete li me? Predstavnici Prosvjetitelja sa Bošnjacima u Sandžaku, sa Bošnjacima Sandžaka u Americi pa Turskoj i mnogim drugim mjestima kao što će to biti slučaj i sa Bošnjacima iz Sandžaka u Luksemburgu aBd.
Dakle naše udruženje inicira i kreira koordinaciju Bošnjaka kada je u pitanju BiH, Bošnjaka u manjem BH entitetu, federaciji, dijaspori. Također Svih Bošnjaka u Bosni, zemljma u okruženju, kao i u Turskoj, Americi, Evropi i dalekoj Australiji. Ne smije biti granica među Bošnjacima. Bošnjaci Bosne i Sandžaka su zajedno branili BiH od agresora. Sada Bošnjaci BiH i Sandžaka zajedno idu ka svom prospreitetu, progresu svake vrste, ponosni i uzdignutog čela.

IDENTITET.LU: Na osnovu Vašeg iskustva, kakvim vidite perspektive Bosne i Hercegovine, a s tim i Bošnjaka?
Moramo biti patriote, boriti se za BiH i u miru kao što smo to radili u ratu. Svako na svom niovu i na način na koji može doprinjeti boljem sutra kada je u pitanju BiH i bošnjački narod. Koordiniranim i sinhronizovanim djelovanjem Bošnjaka od mjesne zajednice do vrha države. Kvalitetnom koordinacijom i saradnjom Bošnjaka BiH i bošnjačke dijaspore.

Kada je postavljeno pitanje Dr. Muradu Hofmannu: Poručite nešto Vašoj braći Bošnjacima što bi im trebala biti deviza, ili zvijezda vodilja u budućnosti? On je odgovorio: Mislim da nemam prava davati poruke tako hrabrom narodu.
Zašto je ovo bitno iznjeti? Svi drugi nas sa strane cijene a mi sami sebe ne cijenimo. Često puta imamo kopleks niže vrijednosti. Daleko više smo bili organizovaniji i bliži jedni drugima u vrijeme agresije na BiH nego danas u miru. Danas, prilično razjedinjeni, nesposobni da se odupremo specijalnom ratu. Međusobno se glođemo, vlada neka letargija, beznađe, omladina dezorjentisana, stariji imnisu uzori, nemiri, nepotizam, jedni uživaju dok drugi gladuju.
„Otpor Bosne čuo se do neba“ rekao je rahmetli Alija Izetbegović. Zbog tog otpora svijet nas cijeni ali mi sami sebe ne znamo da cijenimo. U mirnodopskim uslovima smo daleko slabiji da se odupremo nastavku borbe protiv Bosne i Hercegovine i protiv Bošnjaka. Zašto smo nedovoljno aktivni? Zašto su nam petkom džamije pune vjernika a od petka do petka na prste se mogu nabrojati vjernici, Bošnjaci-muslimani koji su društveno aktivni. Mnogi samo konstatuju stanje o kome se nalazi naše društvo, kriveći nekoga drugog za to stanje a misleći da će neko treći to stanje poprvaviti a pri tome ta ista osoba ne čini ništa da promjeni sebe tako što će težiti da bude društveno aktivan a kao takav može uz Allahovu pomoć mijenjati i okruženje u kome živi nabolje.
Zato su svojim djelovanjem članovi Prosvjetitelja nametnuli su opće civilizacijske principe kao principe svoga djelovanja: „Ne svrstavamo se u kategoriju onih koji samo konstatuju i komentarišu stanje u kojem se nalazi naše društvo, već želimo uložiti svoje slobodno vrijeme, dio svoga imetka i svoje mladosti da bismo dostavili do našeg naroda sve ono što je dobro i ukazali na zlo. Okupljamo se oko plemenitih i uzvišenih ciljeva i podsjećamo jedni druge na emanete kojima smo zaduženi kao ljudi obdareni razumom, da budimo želju za činjenjem dobra i dobročinstva među našim članovima. Da naša pravila i djela ne izlaze iz okvira sa kojima nije zadovoljan Uzvišeni Allah dž.š. Usmjeravamo ljude putevima koji vode slozi, jačanju zajednice, dobru i napretku. Želimo kroz naš rad biti na usluzi našem narodu i ponuditi im ljepše poglede u budućnost, a svojim zalaganjem pokazati da nam je ideja draža i od nas samih, čuvajući s njom čast i dostojanstvo muslimana Bosne i Hercegovine. Želimo jedinstven narod i cjelovitu domovinu, zato se ne ograničavamo na entitete. Za ovo ne tražimo nagradu, niti hvalu od ljudi već ćemo biti sretni ako naša djela budu zrno pijeska u pustinji dobrih djela“.
U nedjelju 23.novembra u Tuzli je održan jednodnevni seminar na temu “Prioriteti i izazovi građanskog djelovanja” u organizaciji udruženja “Prosvjetitelj” Srebrenica. Na seminaru je prisustvovalo više od dvije stotine članova i simpatizera udruženja “Prosvjetitelj” što dovoljno govori o važnosti teme i kontinuitetu u radu ovog udruženja. Prisutni su imali priliku da na jednom mjestu o najvažnijim temama današnjice naše domovine poslušaju izlaganja i predavanja ličnosti, profesora i predavača iz bošnjačkog naroda, a koji spadaju među one najbolje i najučenije u svom narodu.
Ova aktivnost je jedan od načina da se poboljša i podigne na viši nivo koordinacija među bošnjačkim organizacija i Bošnjacima unutar BiH a kasnije i van BiH. Dakle, društveni aktivizam i društvena odgovornost.
Možemo nabrajati isto tako i pozitivne stvari u BiH, ima ih, ne smijemo se demoralisati i biti pesimisti ali ni lažni optimisti, već realno sagledati sveukupnu situaciju u svim sferama društvenog života, ma kakvo crna bila ta situacija, podvuči liniju, biti svjesni teškoće situacije,otvarati teške teme i poprvaljati stanje na bolje.
“Stoga, kako kaže naš rahmetli predsjednik Alija Izetbegović, podignimo visoko naše zastave, odbacimo strah i sumnje, umjesto toga radimo vrijedno i kako najbolje znamo, svjesni da naš život i naša smrt, pa i naša sudbina, nisu u njihovim, nego u Božijim rukama. U toj vjeri je naša sloboda, naša snaga i, ako Bog da, naša pobjeda.”
I na kraju poruka:
S – kao Samosvjesnost i spremnost;
R – kao Rad na nezaboravu;
E – kao Edukacija – važno je biti na mjestima gdje se odlučuje, a to se može samo putem edukacije i obrazovanja. Naglašena potreba za obrazovanjem na svim poljima;
B – kao Bosna – da nam vodilja bude patriotizam i ljubav prema domovini. Ta ljubav za nas treba da bude farz;
R – kao Rad- raditi i samo raditi, truditi se duplo vise nego ostali;
E – kao Evaluacija – moramo znati da se ne ponovi;
N – kao Nauka – ko ovlada naukom, vlada svijetom, nauka i kontinuirano obrazovanje, u skladu sa prvom kur`anskom porukom: ”Uči, u ime Gospodara svoga…!”;
I – kao Islam- vjerski identitet kao neodvojiv dio ukupnog identiteta Bošnjaka
C – kao Cilj- moramo biti svjesni naših ciljeva, a to su Islam, domovina i jezik
A – kao Amnezija – oslobođenje od pogubnih svojstava uskogrudnog gledanja, međusobne zavisti , ljubomore, pakosti, mržnje.

P R O S V J E T I T E LJ
P – kao pravi put, prosvjetljenje, progres, ponos, požrtvovanost i poštenje
R – kao rad i red
O – kao osvještenost, obaviještenost, otpor i odbrana
S – kao Srebrenica, stabilnost, sistem i samodbrana
V – kao vatan, vjera, vježba i vještina
J – kao jakost, jekin i jedinstvo
E – kao etika i edeb
T – kao temeljitost i timski rad
I – kao islam, iman i ihsan
T – temeljitost, tehnologija, tehnika i taktika
E – kao ekspertiza, ekspresnost, evaluacija
LJ – kao ljudskost, ljubav i ljepota

IDENTITET.LU

Povezani članci

Luksemburg/Sandžak: Okončana akcija za maj – Predata krava porodici Ramović

Majska humanitarna akcija uspješno je privedena kraju. Šestočlana porodica Ramović iz sela Lovnica, nadomak Rožaja, obradovana je kvalitetnom...

Preko 2’000 vjernika na centralnoj bajramskoj svečanosti u Ešu (FOTO)

Na fudbalskom terenu "Jeunesse Esch" kluba u Ešu, Islamski centar "Gazi Isa-beg" organizovao je obavljanje bajram-namaza. Tim svečanim...

PROJEKAT ŠURE “ZA-JEDNO”: UPRILIČENA GODIŠNJA HALKA IMAMA LUKSEMBURGA

Koristeći blagodat najvrijednijih dana u hidžretskom kalendaru muslimani Luksemburga su danas još jednom poslali sliku  koja odiše ljepotom...

Šejh Kuduzović u Luksemburgu: Svečani prijem i na stotine prisutnih (FOTO)

Na poziv Islamskog centra "Gazi Isa-beg" iz Eša, u Luksemburgu je 25. i 26. maja boravio istaknuti islamski...